Noves aportacions en la distribució de Batrachochytrium dendrobatidis a Catalunya

01/05/2017

A ran dels resultats positius en tests de Batrachochytrium dendrobatidis (=Bd) realitzats en diverses poblacions de Pelophylax perezi, P. kl grafi i Triturus marmoratus (objecte de projectes de recerca per part de la SCH i de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès), es va decidir fer una primera avaluació de l'abast de l'extensió territorial d'aquest fong invasor, a partir del mostreig extensiu per tots els àmbits biogeogràfics catalans, prioritzant de tota manera els àmbits més proclius a manifestar l'activitat del fong (Catalunya oriental humida, prepirineus i Pirineus). Els resultats preliminars donen 3 mostres positives sobre un total de 34 analitzades, es a dir, 8’8% de les mostres analitzades.e la noticia

https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/14-butll-s-c-h-batrachochytrium-3.pdf