Horts Socials a Parets. Nou concurs de Parcel.les

27/03/2019

Avui s'obre el període de sol.licituds per participar en el concurs per obtenir una parcel.la cultivable a Can Jornet. 

1.- Com puc formar part del procés de selecció d’una parcel·la per a l’ús d’hort social per a l’autoconsum? Poden sol·licitar l'ús privatiu d'una parcel·la tant les persones físiques, com les entitats dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals i altres entitats que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social.

Per això cal:

Estar empadronat a Parets del Vallès coma residents amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Parets del Vallès o dins de la comarca del Vallès Oriental.

En el supòsit que siguin adjudicataris dels horts municipals associacions o entitats, aquestes hauran de tenir el domicili social a Parets del Vallès.

2.- Quina documentació cal que porti, on l'he de portar i quants dies tinc per fer-ho?

Per les persones físiques caldrà:

  • omplir un model d'instància general sol·licitant formar part de la convocatòria de concurs públic per obtenir en règim de cessió d'ús una parcel·la.
  • omplir una declaració responsable, (model que podreu obtenir a l'ajuntament- OAC o al web municipal).
  • acreditar amb el corresponent certificat de la Seguretat Social i/o del Servei d'Ocupació, que es disposa de la situació de jubilació o situació d'atur, si és el cas.

Per les entitats o associacions caldrà:

A banda d'omplir els mateixos models d'instància general i declaració responsable, la designació d’una persona física responsable de l’entitat, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació, i és aquesta qui es farà responsable del compliment de les obligacions que es derivin de la cessió d'ús d'una parcel·la.

  • Aportar un projecte d'activitat dels horts, en el que es defineixi:
  • objectius a acomplir amb el projecte
  • repartiment de l'espai i sistema de conreu
  • normes de funcionament

La documentació s'haurà de portar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari de registre, o a través de la seu electrònica https://paretsdelvalles.eadministracio.cat durant el període de 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al tauler d'anuncis de l'ajuntament.