Publicacions científiques

01/05/2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nova població de Salamandra salamandra a la plana vallesana.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/butll21_4nova.pdf