Residus La problemàtica dels residus

Quants residus generem?

L’ingent volum de residus generats és un dels principals problemes de gestió ambiental que han d’afrontar actualment tant les administracions públiques com les empreses. I ho és per diferents motius:

  • La valorització dels residus – ja sigui a través del reciclatge, ja sigui per produir energia via metanització o processos similars – té un cost econòmic elevat i requereix d’instal·lacions especialitzades. El reciclatge, a més, implica una important despesa energètica.
  • Els residus que no es recuperen via reutilització o reciclatge constitueixen materials que han finalitzat el seu cicle de vida. Per tant, per mantenir l’activitat econòmica aquests s’han de substituir per noves matèries primeres, el que suposa un considerable cost econòmic i ambiental.
  • Aquests residus que no es valoritzen han de tenir un tractament final, que pot ser la seva deposició en abocadors controlats o la seva eliminació mitjançant la incineració. Qualsevol d’aquestes solucions comporta una agressió a l’entorn, ja sigui ocupant grans quantitats de terreny ja sigui emetent emissions a l’atmosfera.
  • Alguns residus que són especialment perillosos requereixen tractaments específics que impliquen un elevat cost econòmic i que comporten un risc potencial per a la salut i per a l’entorn.

Què en fem dels residus?

L’ajuntament de Parets gestiona els residus municipals que es produeixen al municipi, el que suposa un total d’unes 10.000 tones a l’any. El tractament de la resta de residus (industrials i especials) és – per llei – responsabilitat de les empreses que els generen i que han de tenir contractat un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

L’objectiu de l’ajuntament i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental – ens depenent del Consell Comarcal i que té delegada la recollida i el tractament dels residus municipals a tota la comarca – és la minimització de la fracció que es tramet a un tractament finalista, ja sigui la deposició o la incineració. A tal efecte existeixen eines de recuperació de les fraccions valoritzables (paper, vidre, envasos, matèria orgànica...) com són:

Els contenidors de recollida selectiva que es troben distribuïts arreu de la vila.
La deixalleria municipal del polígon Llevant i les minideixalleries recentment instal·lades a Francesc Macià i l’avinguda Catalunya.
La planta de tractament de residus de Granollers. En aquesta instal·lació es fa el triatge dels residus que han estat recollits tant als contenidors de recollida selectiva com a les deixalleries. La part aprofitable d’aquest gran volum que entra a la planta s’envia als diferents equipaments destinats a la seva valorització: plantes de reciclatge, instal·lacions de producció energètica via metanització...

Aquells residus que no es poden recuperar mitjançant cap de les opcions de valorització han de ser dipositats en abocadors controlats o cremats en plantes incineradores. Actualment, el Consorci té contractes amb els dipòsits controlats de Coll Cardús (a Vacarisses, Vallès Occidental) i Palautordera, així com amb la planta incineradora de Mataró. No obstant, els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya passen per reduir al màxim aquesta fracció de residus que no acaben recuperant-se d’una o altra manera.