Inscripcions a sessions d'astronomia

"D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Org�nica 15/1999, de protecci� de dades de car�cter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de car�cter personal s'incorporaran al fitxer Educaci� amb la finalitat de la gesti� de les diferents activitats de prestaci� del servei p�blic d'educaci� que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves compet�ncies i funcions educatives i no seran cedides a persones f�siques i jur�diques p�bliques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP (Butllet� Oficial de la Prov�ncia de Barcelona) i els podeu consultar en el Registre General de Protecci� de Dades, de l'Autoritat Catalana de Protecci� de Dades. Podeu exercir els drets d'acc�s, rectificaci�, cancel�laci� i oposici�, en els termes establerts per la legislaci� vigent, mitjan�ant una inst�ncia a l'oficina d'atenci� ciutadana de la Pla�a de la Vila n�m. 1 o per internet a trav�s de la Seu Electr�nica de l'Ajuntament de Parets del Vall�s (https://www.parets.cat/seu_electronica/tramits)"