Fauna Caça

Normativa vigent

La caça és un esport o una activitat recreativa molt desenvolupada a Catalunya i per això alhora de realitzar-la cal tenir en compte diversos aspectes importants com serien, entre d’altres:

  • L'obtenció de llicències i permisos.
  • Saber on i quan es pot caçar.
  • Conèixer els períodes i les zones de veda.
  • Conèixer quines són les espècies cinegètiques.

Totes aquestes regulacions permeten assegurar que l’exercici de la caça no perjudica l’equilibri dels ecosistemes ni posa en perill la supervivència en condicions òptimes de les espècies, fent especial èmfasi a protegir-les en els seus períodes d’aparellament i de cria. A més a més, existeix a Catalunya un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

Tota aquesta informació la podeu trobar al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (vegeu l’apartat d’enllaços d’aquest web).