Atmosfera Contaminació lumínica

20/04/2016

Prevenció de la contaminació lumínica

La llum natural diürna és la més adequada per a la visió de l’ull
humà i permet una immillorable visibilitat de l’entorn, per la
qual cosa sempre que sigui possible s’ha d’evitar fer les activi·
tats amb il·luminació artificial i aprofitar la llum natural.
La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindi·
bles per a l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor
mesura, de les zones rurals, i és també necessària per a la realització
d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives; a
més, millora la seguretat ciutadana, reforça la prevenció de riscos
laborals en espais concrets, i és necessària per garantir la seguretat
industrial de determinades instal·lacions.
Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat pro·
dueix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions
naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodi·
versitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en
general.
La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part
del paisatge natural i és un bé immaterial i un patrimoni comú que
cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot
causar molèsties en produir enlluernament o envair l’àmbit privat.
Un enllumenat que respongui a criteris coherents i racionals fa pos·
sible un notable estalvi energètic i, de manera indirecta, una dismi·
nució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Per tant, la prevenció de la contaminació lumínica ha de ser un re·
quisit bàsic en les polítiques de desenvolupament sostenible.

Font del Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya 

feu clic  per veure mes informació

https://issuu.com/spcall/docs/prevenci___de_la_contaminaci___lum_