Grups de treball Grup d'investigació

Escriu aqui el text

 L'objectiu d'aquest grup és puja un esglaó de qualitat en la proposta que l'Escola de la Natura vol oferir, mitjançant la realització de projectes recerca, conservació,recuperació de poblacions, estudis de millora de l'entorn, censos, etc... així mateix i de forma regular aquesta secció dóna a conèixer el seu treball mitjançant publicacions científiques i aparicions en premsa i televisió.

 

Escriu un missatge al grup de treball:

"D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Educació amb la finalitat de la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives i no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i els podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància a l'oficina d'atenció ciutadana de la Plaça de la Vila núm. 1 o per internet a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès (https://www.parets.cat/seu_electronica/tramits)"

Noticies del Grup d'investigació

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970

01 Gener 1970