Atmosfera Qualitat de l'aire de Parets del Vallès

El Pla de Millora de Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana

El Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona

El juliol de 2007 el Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar aquest pla d’actuació per tal de reduir la contaminació atmosfèrica en l’entorn metropolità. Els objectius fonamentals del Pla són la reducció de la concentració dels dos contaminants que més problemes de salut originen en aquesta regió: l’òxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de mida menor a les 10 micres (PM10).

Vigilància atmosfèrica

Periòdicament l’ajuntament de Parets porta a terme campanyes de vigilància de la qualitat de l’aire. Aquestes campanyes es desenvolupen en col•laboració bé amb la Diputació de Barcelona, bé amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que fan la cessió d’unitats mòbils que mesuren els nivells d’immissió dels contaminants i prenen mostres que posteriorment s’analitzen en laboratoris de referència.
La darrera d’aquestes campanyes es va desenvolupar durant els passats mesos d’abril i maig de 2009 amb la instal•lació a Cal Jardiner d’una Unitat Mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica del DMAH. Les mesures que aquesta instal•lació va prendre durant cinc setmanes van trobar-se, en la seva totalitat, molt per sota dels llindars que garanteixen la protecció de salut i la preservació del medi. En concret, i per al contaminant que habitualment presenta a Parets valors més elevats (les partícules en suspensió PM10) la mesura puntual màxima va ser durant aquest període de 41µg/m3, quan el valor límit és de 50.
L’informe elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental a partir de les mesures fetes a Cal Jardiner confirma els resultats de campanyes prèvies i identifica el cotxe com el principal agent contaminant a la vila – especialment pel que fa a CO, NO2 i partícules – molt per davant de la indústria i de la resta d’activitats

 

Educació i sensibilització

Des de l’Escola de la Natura i l’Oficina d’Informació Ambiental es treballa perquè la ciutadania de Parets, especialment els infants i els joves, prenguin consciència de la importància de gaudir d’un aire de qualitat.
La darrera gran activitat d’educació i sensibilització en aquesta matèria fou la instal•lació al Sot d’en Barriques, el passat mes d’abril de 2009, de l’Ambibús del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb l’exposició “Respirem Benestar”. Aquesta exposició itinerant està dedicada a l’explicació de les mesures incloses en el Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Durant la setmana que l’Ambibús va estar-se a Parets es van organitzar visites guiades amb diferents centres escolars, de la mateixa manera que molts ciutadans i ciutadanes de la vila van poder conèixer de primera mà l’actualitat relacionada amb la preservació de la qualitat de l’aire que respirem.