Residus La gestió de residus a Parets

I tu, com ho fas?

El mes de març de 2017 s'encetà el segon eix de la campanya de civisme 'Qüestió de respecte. Parets c@sa de tots', impulsada per l’Ajuntament de Parets que, en aquesta ocasió, s'incideix en la recollida de residus i en la millora de l’estat de conservació de l’entorn urbà i natural.

I tu, com ho fas? +cívic +net és el nom d’aquest segon eix que inclou un seguit d’accions específiques en aquest àmbit com ara consells sobre educació mediambiental i reciclatge, posar-hi més recursos per tal que el servei de recollida i neteja siguin millors; organitzar activitats de formació adreçades als escolars, a la ciutadana i a les empreses, per tal de conscienciar-los sobre el concepte de sostenibilitat urbana a través de la recollida i el reciclatge; o estudiar i analitzar nous serveis de recollida o ampliar els existents amb l’objectiu de facilitar la implicació i la participació ciutadana en una millor gestió dels residus, entre d’altres.

Actualment, a Parets, hi ha instal·lats 696 contenidors de recollida de residus a la via pública: 5 minideixalleries, 59 contenidors per a vidre, 59 contenidors per a la recollida de paper, 59 per als envasos, 288 per restes genèrics, 192 per a la recollida de restes orgàniques, 8 per al reciclatge d’olis usats, 12 per a les piles, i 19 per a dipositar roba.

VEURE PDF INFORMATIU

La gestió municipal de residus

El correcte tractament dels residus és un dels elements més importants de la gestió ambiental en un municipi.
En aquest sentit cal distingir entre dues tipologies ben diferenciades:

 • Els residus generats per les activitats econòmiques – indústria i comerç, fonamentalment – els ha de tractar la pròpia empresa a través d’un gestor de residus autoritzat. En aquest àmbit l’administració pública – i per tant l’Ajuntament – es reserva la funció inspectora i, arribat el cas, sancionadora.
 • Els residus generats per particulars han de poder ser tractats mitjançant l’oferta de serveis que ofereixen les administracions públiques. Aquests serveis inclouen:

- La recollida selectiva de residus com ara el paper, el vidre, els envasos i la matèria orgànica. Aquesta recollida selectiva es pot dur a terme mitjançant el model (contenidors soterrats o en superfície, servei porta a porta...) que es consideri més adequat en funció de la realitat urbanística del municipi.

- Uns equipaments – les deixalleries – on es recuperin aquells residus que no disposin de recollida amb contenidors o porta a porta.

- Els elements de tractament i destinació final dels residus, com ara: plantes de triatge, equipaments de valorització energètica, espais d’abocament controlat...

A la nostra Comarca els ajuntaments van delegar en el seu dia aquelles funcions que els són obligatòries per llei en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, dependent del Consell Comarcal. No obstant, l’ajuntament de Parets ofereix pel seu compte serveis no obligatoris com les minideixalleries o els punts de recollida d’olis domèstics.

La recollida selectiva

Com tots els municipis de la comarca, Parets realitza la recollida selectiva de:

 • Paper
 • Envasos (plàstics, llaunes i similars)
 • Vidre
 • Fracció orgànica

Mitjançant els contenidors dels colors corresponents que hi ha distribuïts arreu del municipi. La gestió d’aquest servei la realitza el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Aquesta separació dels residus en origen es complementa a Parets amb la recollida d’olis vegetals i amb les dues minideixalleries recentment instal·lades.

L’objectiu d’aquesta separació inicial dels residus no és altre que assolir els màxims índexs possibles de recuperació per al posterior reciclatge. D’aquesta manera s’aconsegueix donar una “segona vida” als materials i es redueix la necessitat d’explotació de nous recursos.

L’any 2008 es va realitzar a Parets una enquesta sobre hàbits de reciclatge que va posar de manifest com any rere any es milloren les fraccions de residus recuperades: Descarrega't el tríptic "A Parets t'ho posem fàcil"

La deixalleria

La deixalleria de Parets està situada al carrer del Tenes, 5 (Polígon Industrial Llevant). El seu telèfon de contacte és el 93.573.14.54.

La deixalleria de Parets, com totes les de la comarca, està gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, òrgan dependent del Consell Comarcal. Es tracta d’un servei gratuït per a particulars; en el cas d’usuaris industrials s’aplica una taxa que anualment fixa el Consorci.

HORARI

Dimarts de 16 a 19 h
De
dimecres a divendres de 9'30 a 13'30 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 15 h
Diumenge de 9 a 14'30 h

 

HORARI DE L'1 AL 31 D'AGOST
Dimarts de 14 h a 19 h i de dimecres a diumenge de 9 a 14 h

DIES DE TANCAMENT

L'1 de maig, l'11 de setembre i el 25 de desembre

Festes

La deixalleria tancarà els dies de festa aprovat oficialment més dos dies corresponents a les festes locals de cada municipi. En el cas que una festa del calendario ficial o local coincideixi amb diumenge la deixalleria romandrà tancada.

 

 

Els residus que es poden portar a la deixalleria són, fonamentalment, els següents:

 

 • Ferralla
 • Fusta
 • Materials voluminosos (mobles i trastos vells)
 • Bombetes i fluorescents
 • Piles i bateries
 • Electrodomèstics
 • Runa
 • Olis
 • Equips i consumibles informàtics
 • Pintures i altres productes químics

 

També s’hi poden portar paper, vidre, envasos i matèria orgànica (com ara restes de poda), si bé en aquests casos es recomana utilitzar els contenidors de recollida selectiva distribuïts arreu de la vila.

Ecomerç

La campanya Ecomerç: Comerços respectuosos amb el Medi Ambient és una iniciativa conjunta de les regidories de Medi Ambient i de Comerç que té com a objectiu millorar la gestió ambiental en els establiments comercials de Parets. Aquesta campanya té com a línia de treball fonamental la minimització dels residus i la millora de la seva gestió. En paral•lel amb això es treballa també per afavorir l’estalvi en els consums d’aigua i energia.

En el marc d’Ecomerç tots els establiments comercials de la vila han rebut un tríptic amb consells per reduir la seva generació de residus. En aquest material informatiu, els consells comuns per al conjunt de botigues van acompanyats d’altres d’específics en funció de les necessitats i de la realitat de cada sector comercial.

El foment de l’aplicació als comerços paretans de mesures de minimització de residus s’està realitzant amb assessorament directe dels equips tècnics de les dues regidories implicades en el projecte. Així, durant la tardor de 2009 totes les botigues de la vila hauran rebut la visita d’un treballador municipal que els haurà assessorat sobre com implementar les mesures més eficients i econòmiques en funció de les característiques de cada comerç.

Aquesta implicació del teixit comercial en la correcta gestió dels residus es veurà reconeguda des de l’ajuntament amb diferents elements com ara:

 • L’atorgament d’un distintiu (l’anomenada “etiqueta verda”) que reconegui públicament la implicació de l’establiment en el projecte Ecomerç.
 • La difusió dels comerços col•laboradors en els mitjans de comunicació locals.
 • La convocatòria anual d’un premi a les millors iniciatives de gestió ambiental en l’àmbit del comerç.

A la compra amb cistell

Una de les línies de treball fonamentals que s’estan seguint, en matèria de residus, des de la regidoria de Medi Ambient, és el foment de la minimització de residus, especialment en el sector del comerç. Per aquest motiu, i en paral•lel a projectes com Ecomerç, l’Oficina d’Informació Ambiental està duent a terme des de 2008 el repartiment de 4.000 bosses de roba perquè la ciutadania les utilitzi per anar a comprar enlloc de les bosses de plàstic.

Aquesta campanya proposa, sota el lema A Parets, a la compra amb el cistell, recuperar l’hàbit d’efectuar la compra amb bosses, cabassos, carretons... reutilitzables, reduint així el consum massiu de bosses de plàstic. La campanya compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

Parets, lliure de bosses de plàstic

La bossa de plàstic és un exemple paradigmàtic de producte innecessari i perjudicial per al medi ambient:

 • Es fabrica a partir d’un recurs tan escàs i costós com és el petroli.
 • La seva producció consumeix gran quantitat d’aigua i energia i implica l’emissió de productes contaminants, com ara les dioxines.
 • No és biodegradable. La seva descomposició per mecanismes naturals no es produeix abans de 400 anys!
 • És fàcilment substituïble per bosses reutilitzables, cabassos, carrets...

A tot plegat cal afegir que la bossa de plàstic té una vida útil extremadament curta: una mitjana estimada de només 12 minuts!, de manera que esdevé ràpidament un residu de difícil tractament, ja que el seu reciclatge és car i consumeix molta energia.

Per tot plegat és important que la ciutadania prengui consciència de la necessitat de deixar d’utilitzar la bossa de plàstic. I és en aquesta línia que, l’any 2008, l’ajuntament de Parets es va afegir a la campanya Catalunya, lliure de bosses, promoguda per la Fundació per a la Prevenció de Residus i que compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

Entre les accions que s’han emprès a Parets en el marc d’aquesta campanya hi ha el repartiment de bosses de tela reutilitzables i la promoció, conjuntament amb la regidoria de Comerç, de l’ús de bosses biodegradables. Tot plegat aprofitant jornades d’informació i sensibilització com el 3 de juliol, Dia català sense bosses de plàstic.