Energia Energies renovables alternatives

Què són les energies renovables?

En principi es consideren energies “alternatives” aquelles que s’obtenen de formes diferents a les utilitzades majoritàriament, com són els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i fissió nuclear.

Convé diferenciar el que són les energies “alternatives” d’altres conceptes que poden confondre’s amb el primer:

• Les energies “renovables” són aquelles que consumeixen la font d’energia a un ritme més lent del que aquesta font es regenera, o que directament usen una font d’energia sense consumir-la. D’aquesta manera es converteixen en fonts d’energia virtualment inesgotables. És el cas de les energies solar, eòlica, de la biomassa... De manera general, es pot dir que totes les energies renovables són alternatives, però no a l’inrevés.

• Les energies “netes” o “no contaminants” són aquelles que, en el seu procés de producció, no generen residus perjudicials per al medi ambient. Algunes energies alternatives, com la crema de biomassa, sí emeten residus – en aquest cas gasos d’efecte hivernacle – si bé és cert que ho fan en volums molt menors que les energies clàssiques.

 

Per ampliar la informació de l'apartat, descarrega't el pdf

Ordenança solar tèrmica

L’any 2005 l’ajuntament de Parets va aprovar una Ordenança Reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions. Aquesta normativa municipal regula tots els aspectes relacionats amb la instal•lació de plaques solars tèrmiques, com ara:
• Edificacions i usos afectats.
• Requisits per incorporar-les a les llicències d’obra i d’activitat.
• Paràmetres tècnics i de càlcul de les instal•lacions.
• Sistemes d’inspecció i sanció.

Amb posterioritat a l’aprovació de l’Ordenança, la Generalitat va aprovar el Decret d’Ecoeficiència en edificis (21/2006 de 4 de febrer). També el Govern de l’Estat va elaborar l’anomenat Código Técnico de la Edificación, l’última versió del qual s’ha actualitzat aquest passat mes d’abril de 2009.

En base a aquests dos textos normatius, de rang superior a l’ordenança municipal, des dels serveis tècnics de l’ajuntament s’està treballant per adaptar la norma vigent als nous criteris. Fins que aquesta nova Ordenança Solar Tèrmica estigui aprovada, es pot adreçar qualsevol consulta al respecte de la legislació vigent a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Àrea de Territori (avinguda de la Pedra del Diable, 7)

 

Línies de subvenció

Els organismes públics ofereixen periòdicament línies de subvenció per ajudar tant particulars com empreses a implementar instal•lacions d’energies renovables.

A Catalunya aquestes subvencions estan centralitzades per l’Institut Català de l’Energia, (ICAEN) organisme públic depenent del Departament d’Economia i Finances, i es poden consultar a l’apartat d’ajuts del seu web.

També podeu trobar ajuts i línies avantatjoses de finançament al web de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), organisme depenent del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Per últim, el propi ajuntament introdueix habitualment en les Ordenances Fiscals – que s’aproven en Ple Municipal poc abans de començar l’any – diverses bonificacions en impostos com el de Construccions i Obres (ICIO) per aquells ciutadans que facin l’esforç d’instal•lar energies alternatives a les seves llars.

En el cas que vulgueu accedir a alguna d’aquestes línies d’ajut, des de l’Oficina d’Informació Ambiental us oferim un servei d’assessorament i d’informació per tal que tingueu clars els tràmits a realitzar.

per a més informació consulteu el pdf següent