Publicacions científiques

30/05/2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Patrons de coloració de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya i a Europa

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/butlletisch21-6.pdf