Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya

03/01/2018

Presentem les diferències morfològiques entre les granotes verdes presents a la península Ibèrica (Pelophylax perezi i Pelophylax kl. grafi), es descriuen 9 quadrícules noves de granota de Graf i s'actualitza la seva distribució a Catalunya.

Aquest article ha estat redactat per la Laia Perez Sorribes, el Daniel Fernandez Guiberteau i el Josep María Mompart del GRENP, l' Albert Martinez Silvestre i el Joaquim Soler Massana del CRARC, l'Albert Ferran Riera, el Josep Francesc Pannon i la Mireia Vila Escalé del Parc del Montnegre i el Corredor i les il·lustracions de Blanca Martí de Ahumada Il.lustradora científica i naturalista.

El podeu consultar a: https://soccatherp.files.wordpress.com/2018/01/8-pelophylax-grafi-perezi2.pdf