Horts Socials a Parets. Nou concurs de Parcel.les

10/04/2019

El proper divendres dia 13 d'abril finalitza el termini de presentacions de sol.licituds per entrar en el procés selectiu per a l'us d'un hort social a Can Jornet.

Poden sol·licitar l'ús privatiu d'una parcel·la tant les persones físiques, com les entitats dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals i altres entitats que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social.

Per això cal:

Estar empadronat a Parets del Vallès coma residents amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Parets del Vallès o dins de la comarca del Vallès Oriental.

En el supòsit que siguin adjudicataris dels horts municipals associacions o entitats, aquestes hauran de tenir el domicili social a Parets del Vallès.

Si esteu interessats caldrà:

  • omplir un model d'instància general sol·licitant formar part de la convocatòria de concurs públic per obtenir en règim de cessió d'ús una parcel·la.
  • omplir una declaració responsable, (model que podreu obtenir a l'ajuntament- OAC o al web municipal).
  • acreditar amb el corresponent certificat de la Seguretat Social i/o del Servei d'Ocupació, que es disposa de la situació de jubilació o situació d'atur, si és el cas.

La documentació s'haurà de portar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari deregistreo a través de la seu electrònica https://paretsdelvalles.eadministracio.cat abans del dia 12 d'abril.